Steunfonds voor marinepersoneel

Privacy policy

Het Karel Doorman Fonds hecht veel waarde aan uw privacy en zal uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg behandelen. Het Karel Doorman Fonds houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 in werking is getreden. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe het Karel Doorman Fonds omgaat met uw persoonsgegevens die worden verwerkt door het gebruik van de digitale middelen, zoals de website en het e-mailverkeer.

1. Begripsbepalingen

In deze verklaring wordt verstaan onder:

 • Autoriteit Persoonsgegevens (AP); de Nederlandse privacy-toezichthouder;
 • Persoonsgegeven; elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens. Daaronder wordt in ieder geval verstaan het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwisselen of vernietigen van gegevens;
 • Verwerkingsverantwoordelijke: degene die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Verwerkingsverantwoordelijke kan zijn een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een bestuursorgaan;
 • Bewerker: degene die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreekse gezag te zijn onderworpen;
 • Cliënt: natuurlijke persoon die een relatie heeft met het Karel Doorman Fonds, in het kader van de uitvoering van haar statutaire doelstellingen;
 • Derde: ieder ander dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
 • Toestemming van de Client: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de cliënt aanvaardt dat persoonsgegevens over hem of haar worden verwerkt;
 • Cookies: een bestandje dat met de pagina's van de website(s) wordt meegestuurd en door de browser op een computer wordt opgeslagen.

2. Bereik

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens van cliënten van het Karel Doorman Fonds.

3. Doel

Het doel van het verzamelen en het verwerken van persoonsgegevens is te beschikken over die gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van wettelijke doelstellingen alsmede de doelstellingen zoals die staan omschreven in en volgen uit de statuten van het Karel Doorman Fonds en het voeren van beleid en beheer in het kader van die doelstellingen.

4. Verantwoordelijkheid voor het beheer en aansprakelijkheid

 1. De verwerkingsverantwoordelijke van het Karel Doorman Fonds, de secretaris is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verwerking en het beheer van de persoonsgegevens.
 2. De verwerkingsverantwoordelijke draagt er zorg voor dat er passende technische en organisatorische maatregelen worden getroffen ter beveiliging tegen enig verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens
 3. De in lid 1 bedoelde verantwoordelijkheid en het in lid 2 bepaalde geldt onverminderd indien de verwerking plaats vindt door een bewerker; dit wordt geregeld in een bewerkersovereenkomst tussen bewerker en verwerkingsverantwoordelijke.
 4. De verwerkingsverantwoordelijke is aansprakelijk voor de schade die of het nadeel dat wordt veroorzaakt door het niet-nakomen van de voorschriften uit de AVG of deze verklaring. De bewerker is aansprakelijk voor die schade of dat nadeel, voor zover die/dat is ontstaan door zijn handelen.

5. Rechtmatige verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de AVG en deze verklaring op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
 2. Persoonsgegevens worden alleen voor de in deze verklaring bedoelde doeleinden verzameld en worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
 3. Persoonsgegevens mogen slechts worden verzameld of verwerkt indien:
  • De cliënt voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
  • Dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de vragen van de cliënt aan het Karel Doorman Fonds;
  • Dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting van de verwerkingsverantwoordelijke na te komen;
  • Het Karel Doorman Fonds verwerkt de persoonsgegevens die door de cliënt worden verstrekt, bij diens aanvraag voor financiële ondersteuning. Door de verstrekking van deze persoonsgegevens verleent de cliënt het Karel Doorman Fonds toestemming om de ingevulde gegevens te gebruiken om de cliënt financieel te kunnen ondersteunen;
  • Ieder die handelt onder het gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of van de bewerker - en ook de bewerker zelf - verwerkt alleen persoonsgegevens in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke, behalve in geval van afwijkende wettelijke verplichtingen;
  • De gegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van de functie, wettelijk voorschrift, of op basis van een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht;
  • Het Karel Doorman Fonds heeft de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of verlies.

6. Recht op inzage

 1. De cliënt heeft het recht kennis te nemen van de verwerkte gegevens die op hem betrekking hebben.
 2. De verwerkingsverantwoordelijke deelt een cliënt op zijn verzoek - zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst hiervan - (schriftelijk) mee welke persoonsgegevens worden verwerkt.

7. Verstrekking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door het Karel Doorman Fonds. Het Karel Doorman Fonds, verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van haar activiteiten de cliënt een schriftelijk heeft verklaard daartegen geen bezwaar te hebben. Verder worden persoonsgegevens aan een derde verstrekt indien het Karel Doorman Fonds daartoe verplicht is door enige wet of een rechterlijke uitspraak.

8. Recht op correctie, aanvulling, overdracht en verwijdering

 1. Op schriftelijk verzoek van een cliënt gaat de verwerkingsverantwoordelijke over tot verbetering, aanvulling, verwijdering, overdracht en/of afscherming van de over de verzoeker verwerkte persoonsgegevens, indien en voor zover deze gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig, niet ter zake dienend zijn of meer omvatten dan voor het doel van de registratie nodig is, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.
 2. De verwerkingsverantwoordelijke deelt de verzoeker zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee of hij daaraan voldoet. Indien hij daaraan niet of niet geheel wil voldoen, motiveert hij dat. Verzoeker heeft alsdan de mogelijkheid zich te wenden tot het dagelijks bestuur van het Karel Doorman Fonds.
 3. De verwerkingsverantwoordelijke draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering, overdracht en/of afscherming binnen 14 werkdagen, en wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk blijkt anders zo spoedig mogelijk nadien, wordt uitgevoerd.

9. Bewaren van persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. De bewaartermijn is 7 jaar na beëindiging van de financiële aanvraag.
 2. Indien de bewaartermijn van een persoonsgegeven is verstreken of de cliënt een verzoek doet tot verwijdering vóór het verstrijken van de bewaartermijn, worden de desbetreffende gegevens binnen een termijn van één maand verwijderd.
 3. Verwijdering blijft echter achterwege wanneer redelijkerwijs is aan te nemen dat het bewaren van groot belang is voor een ander dan de cliënt of op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.

10. Verzameling van andere gegevens

Als u onze website gebruikt, verzamelen wij informatie via cookies en vergelijkbare technologieën. Zo kunnen we uw bezoek aan onze website nog beter maken. Lees voor meer informatie onze cookieverklaring.

11. Melding van verwerking van gegevens

De verwerking van persoonsgegevens door Karel Doorman Fonds is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

12. Klachtenregeling

Indien u van mening bent dat de bepalingen van deze privacyverklaring niet worden nageleefd, kunt u zich richten tot:

 • de verwerkingsverantwoordelijke;
 • het dagelijks bestuur van het Karel Doorman Fonds;
 • de Autoriteit Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen en te adviseren in het geschil tussen u en het Karel Doorman Fonds.

13. Wijziging en inwerkingtreding

 1. Het Karel Doorman Fonds behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. Het plaatsen van de vernieuwde privacyverklaring op de website www.kareldoormanfonds.nl
 2. Deze privacyverklaring treedt in werking per 25 mei 2018.

Mocht u n.a.v. deze privacyverklaring nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-30091263).